راهنمای انتخاب شیر فیلتر

 

جدول راهنمای انتخاب شیر فیلتر CANATURE

مدل جهت جریان سایز اتصال سایز ورودی / خروجی دبی تصویر
بدنه تخلیه
Inch Inch Inch M3/Hr
شیرهای دستی
BNT 631M3/4   2 1/2 1/2 3/4   BNT-631M
BNT 631M1   2 1/2 1/2 1 3 BNT-631M
BNT 111 UP FLOW 2 1/2 1 1 5.9 BNT-111
شیرهای اتوماتیک
BNT 631A TIMER 2 1/2 1/2 1 3 BNT-631A
BNT951 DOWN FLOW 4 3/4 1 1/2 11 BNT-95

 

 

جدول راهنمای انتخاب شیر فیلتر RUNXIN

مدل جهت جریان سایز اتصال سایز ورودی / خروجی دبی تصویر
بدنه تخلیه
Inch Inch Inch M3/Hr
شیرهای دستی
F52-2 DOWN FLOW 2 1/2 1/2 1/2 1  F52
F56E DOWN FLOW 2 1/2 1/2 3/4 1 F56E 
F56A2 DOWN FLOW 2 1/2 1 1 4.5  F56A
F56D2 TOP DOWN FLOW 4 2 2 10  F56D2
F56D2 SIDE DOWN FLOW 4 2 2 10 F56D2

whatsapp