راهنمای انتخاب شیر سختی گیر

جدول راهنمای انتخاب شیر سختی گیر CANATURE

مدل جهت جریان سایز اتصال سایز ورودی / خروجی دبی تصویر
بدنه نمک تخلیه
Inch Inch Inch Inch M3/Hr
شیرهای اتوماتیک
BNT 2650T DOWN FLOW - TIME 2 1/2 3/8 1/2 1 5.9 BNT 2650T
BNT 4650F DOWN FLOW - VOLUME 2 1/2 3/8 1/2 1 5.9 BNT-465
BNT 485HE UP FLOW 2 1/2 3/8 1/2 1 6.1 BNT-485HE
BNT 950 DOWN FLOW 4 1/2 3/4 1 1/2 11 BNT 950

 

 

جدول راهنمای انتخاب شیر سختی گیر RUNXIN

مدل جهت جریان سایز اتصال سایز ورودی / خروجی دبی تصویر
بدنه نمک تخلیه
Inch Inch Inch Inch M3/Hr
شیرهای دستی
F64B DOWN FLOW 2 1/2 3/8 1/2 3/4 2 F64B 
F64C UP FLOW 2 1/2 3/8 1/2 3/4 2
F64C 
F64A DOWN FLOW 2 1/2 3/8 1/2 1 4.5 F64A 
F64D TOP DOWN FLOW 4 1/2 1 2 10 F64D 
F64D SIDE DOWN FLOW 4 1/2 1 2 10 F64D SIDE
شیرهای اتوماتیک
F65B DOWN FLOW - TIME 2 1/2 3/8 1/2 3/4 2 F65B
F69A DOWN FLOW - VOLUME 2 1/2 3/8 1/2 3/8 2 F69A
F68A DOWN FLOW - TIME 2 1/2 3/8 1/2 1 4.5 F68A
F63B DOWN FLOW - TIME 2 1/2 3/8 1/2 1 4.5 F63B
F63B3/F70 DOWN FLOW - VOLUME / BYPASS 2 1/2 3/8 1/2 1 4.5 F63B3-F70
F74A1 UP FLOW - TIME 4 1/2 1 2 10 F74A

whatsapp