عیب یابی دستگاه های سختی گیر رزینی

 

دستگاه های سختی گیر رزینی، علیرغم ظاهر نسبتاً ساده ای که دارند، در بخش نگهداری و تعمیرات نیازمند توجه به نکات ریز و مهمی هستند که عدم رعایت هریک از آنان باعث بروز مشکل در عملکرد دستگاه خواهد شد.

یکی از مهمترین بخش های نگهداری و تعمیرات دستگاه های سختی گیر رزینی، مرتبط با "عیب یابی" (Trouble Shootng)  این دستگاه ها است.

 

عیب یابی دستگاه سختی گیر رزینی

 

در این مقاله، تلاش شده است تا اشکالات عمده، دلایل و راه حل رفع مشکل آنها که ممکن است در عملکرد یک دستگاه سختی گیر به وجود بیاید، در قالب جدول زیر مطرح و راهنمایی های لازم در خصوص رفع آنها ارائه شود:

 

راه حل رفع مشکل

علت

مشکل

الف – حصول اطمینان از اتصال دستگاه به برق (بررسی فیوز، پریز و ...)

ب- reset کردن و تنظیم مجدد سیکل احیا در شیر کنترلی

ج- جایگزین کردن کنترلر

د- جایگزین کردن موتور

ه – جایگزین کردن ترانس

الف - عدم اتصال برق به دستگاه

ب - تنظیم نادرست سیکل احیا

ج - خرابی کنترلر

د - خرابی موتور

ه – خرابی ترانس

1 - عدم انجام عملیات احیا در دستگاه سختی گیر

بررسی برنامه ریزی انجام شده روی شیر و تنظیم زمان و یا حجم عبوری آب از دستگاه جهت شروع عملیات احیا

الف - تنظیم نادرست زمان احیا

ب - قطعی برق به مدت بیش از سه روز

2 - زمان نامناسب احیا

الف – بستن و یا تعمیر شیر بای پس

ب – اضافه کردن نمک در مخزن محلول آب و نمک بنحوی که سطح نمک بالاتر از سطح آب قرار گیرد.

ج – تعویض یا تمیز کردن انژکتور

د – بررسی زمان پر شدن مخزن محلول آب و نمک

ه – تعویض بدنه شیر کنترلی

و – برنامه ریزی صحیح سیکل احیا روی شیر کنترلی

ز – اضافه کردن رزین داخل مخزن FRP و حصول اطمینان از عدم خروج رزین از دستگاه

ح – کاهش کدورت آب ورودی به دستگاه

ط – تمیز کردن و یا تعویض توربین شیر کنترلی

ی – بررسی دبی خط در صورت بالا و یا پایین بودن آن

ک – اصلاحات مربوط به بند شماره 14

الف – باز بودن و یا نشتی شیر بای پس

ب – عدم وجود نمک در مخزن محلول آب و نمک

ج – مسدود بودن داخل انژکتور

د – عدم ورود آب کافی به مخزن محلول آب و نمک

ه – وجود نشتی در داخل شیر کنترلی

و – نادرست بودن برنامه ریزی سیکل احیا

ز – ناکافی بودن حجم رزین

ح – کیفیت بسیار پایین آب ورودی

ط – انسداد در توربین شیر کنترلی

ی – وجود پدیده Channeling

ک – علت های مربوط به مشکل شماره 14
3 - تولید آب با سختی بالا توسط دستگاه سختی گیر

الف – افزایش فشار خط

ب – تمیز کردن مسیر محلول آب و نمک

ج – جایگزین کردن مسیر محلول آب و نمک

د – تمیز کردن و یا تعویض قطعات لازم

ه – تعویض بدنه شیر کنترلی

و – تمیز کردن مسیر خط تخلیه

ز – افزایش فشار خط

الف – پایین بودن فشار خط

ب – مسدود بودن مسیر محلول آب و نمک

ج – وجود نشتی در مسیر محلول آب و نمک

د - مسدود بودن داخل انژکتور

ه – نشتی داخل شیر کنترلی

و – مسدود بودن مسیر تخلیه

ز – مکش هوا توسط خط محلول آب و نمک

4 - عدم مکش محلول آب و نمک توسط دستگاه سختی گیر

الف – بررسی مقدار مصرف نمک و میزان برنامه ریزی شده

ب – مراجعه به مشکل شماره 6

الف – تنظیم نادرست مقدار نمک مصرفی

ب – وجود آب اضافی در مخزن محلول آب و نمک

5 - مصرف بیش از حد نمک توسط دستگاه سختی گیر

الف – تنظیم زمان مناسب برای پر کردن مخزن محلول آب و نمک

ب – تمیز کردن خط محلول آب و نمک

ج – تمیز کردن شیر خط محلول آب و نمک و مسیر آن

د – تمیز کردن و یا تعویض انژکتور

ه – افزایش فشار خط جهت افزایش عملکرد انژکتور

 

الف – مدت زمان زیاد پر کردن مخزن محلول آب و نمک

ب – وجود اجسام خارجی در مسیر خط محلول آب و نمک

ج – وجود اجسام خارجی در شیر خط محلول آب و نمک و یا انسداد در مسیر آن

د – گرفتگی انژکتور

ه – پایین بودن فشار خط

 6 – وجود آب اضافی در مخزن محلول آب و نمک

الف – تمیز کردن خط لوله آب ورودی

ب – تمیز کردن شیر و شستشوی رزین با مواد شیمیایی مخصوص و افزایش تعداد دفعات احیا

ج – بررسی زمان بک واش، مکش محلول آب و نمک و پر شدن مخزن محلول آب و نمک. افزایش دفعات و زمان احیا و بک واش

د – استفاده از فیلترهای مخصوص حذف آهن قبل از دستگاه سختی گیر

الف – وجود آهن در لوله آب ورودی

ب – وجود آهن در داخل دستگاه سختی گیر

ج – وجود رسوب در ستون رزین

د – وجود آهن بالا در منبع آب خوراک

 7 – افت فشار و یا وجود آهن در آب خروجی دستگاه سختی گیر

الف – حصول اطمینان از هواگیری از سیستم پمپاژ آب چاه

ب – تعویض نازل پایینی

ج – بررسی سایز خط تخلیه

الف – وجود هوا در مسیر آب

ب – شکستگی در نازل پایینی

ج – سایز نامناسب خط تخلیه

8 – خارج شدن رزین از خط تخلیه

الف – تعویض کنترلر شیر

ب – بررسی و برنامه ریزی مجدد شیر

الف – اشکال در کنترلر شیر

ب – برخی از پارامترها، روی عدد صفر تنظیم شده اند.

 9 – تکرار دائمی سیکل احیا

الف – بررسی، تعمیر و یا تعویض بدنه شیر

ب – تغییر حالت شیر به وضعیت سرویس و یا بستن شیر بای پس و روشن کردن مجدد شیر پس از وصل شدن برق

الف – نشت داخلی شیر

ب – قطع برق شیر در زمانی که شیر در حالت بک واش و یا شستشوی سریع (Fast Rinse) است.

 10 – تخلیه آب بصورت دائم

الف – تمیز کردن و یا تعمیر انژکتور

ب – تعمیر و تمیز کردن شیر خط محلول آب و نمک

ج – افزایش زمان شستشوی سریع

الف – وجود اجسام خارجی در انژکتور و یا عدم کارکرد انژکتور

ب – عدم بسته شدن شیر خط محلول آب و نمک

ج – کوتاه بودن زمان شستشوی سریع

 11 – وجود آب و نمک در آب سختی گیری شده

الف – افزایش فشار خط

ب - تمیز کردن و یا تعمیر انژکتور

ج – بررسی و شناسایی علت

د – تمیز کردن لخته ها از داخل مخزن رزین

الف –پایین بودن و یا عدم ثبات فشار خط آب

ب -  انسداد و یا وجود مشکل در انژکتور

ج – وجود هوا در مخزن رزین

د – وجود لخته در مخزن رزین در زمان بک واش

12 – مکش منقطع و یا نا منظم محلول آب و نمک

الف – تمیز کردن بدنه شیر

ب – تعویض هسته (Core) و یا اورینگ آب بندی (Sealing Ring) شیر

ج – کاهش فشار آب و یا استفاده از فشار شکن

الف – وجود اجسام خارجی در شیر بنحوی که باعث جلوگیری از بسته شدن کامل آن می شود.

ب – مخلوط شدن آب سختی گیری نشده با آب سختی گیری شده در بدنه شیر

ج – بالا بودن بیش از حد فشار خط به نحوی که باعث جلوگیری از قرار گرفتن شیر در وضعیت مناسب می شود.

 13 – خروج آب از خط تخلیه و یا خط آب و نمک در زمان احیا

الف – انجام احیای صحیح مطابق شرایط عملکردی دستگاه

ب – افزایش دبی و زمان بک واش، شستشوی رزین و یا تعویض رزین

ج – تنظیم مجدد زمان مکش محلول آب و نمک

د – تنظیم مجدد شیر کنترلی بر اساس تست سختی آب خروجی

ه – احیای دستگاه بصورت دستی و سپس reset کردن سیکل احیا بر اساس کیفیت جدید اندازه گیری شده آب ورودی

و – باز کردن فلومتر و تمیز کردن آن و یا تعویض فلومتر شیر

ز – پر نگه داشتن مخزن از نمک بصورت دائم، شستشوی آن بصورت سالیانه، هم زدن نمک هر چند روز یکبار برای جلوگیری از سفت شدن لایه نمک بالای سطح آب

ح – بازدید نازلها و بررسی دبی بک واش

ط – بررسی و جایگزین کردن قطعات مهم (از جمله Spacer، Seal و Piston)

ی – بررسی احتمال اکسید شدن رزین توسط کلر موجود در آب ورودی (نشانه: خمیری شدن رزین)

ک – بررسی حجم و ارتفاع بستر رزین در مخزن، بررسی شکستگی احتمالی در نازلها

الف – عدم احیا و یا احیای نامناسب دستگاه

ب – ایجاد رسوب در بستر رزین

ج – عدم تنظیم غلطت مناسب نمک

د – نامناسب بودن تنظیمات دستگاه

ه – کاهش کیفیت (افزایش سختی) آب ورودی

و – گیر کردن توربین فلومتر شیر کنترلی

ز – غلطت پایین محلول آب و نمک و یا مقدار کم آن

ح – توزیع نامناسب آب و یا پدیده Channeling (عدم یکنواختی بستر رزین)

ط – وجود نشتی در شیر کنترلی

ی – مستهلک شدن رزین

ک – کاهش رزین

 14 – کاهش ظرفیت سختی گیری دستگاه

الف – تمیز کردن و یا جایگزین کردن لوله خط ورودی

ب – شستشوی رزین و قرار دادن پیش تصفیه های مناسب جهت جلوگیری از رسوب گذاری در بستر رزین

ج – برنامه ریزی مجدد دبی و زمان بک واش

 الف – وجود رسوب در خط ورودی

ب – وجود رسوب در بستر رزین

ج – بک واش نامناسب

 15 – افت فشار در خط

 

سختی گیر رزینی

 

نوشته شده توسط : محمدرضا برابی
منبع :

نظرات

علی ادراکی | 1396/8/18

بسیار عالی وجامع وکارشناسانه بود .موفق باشین.
پاسخ دادن

CAPTCHA reload_32
دسته بندی مقالات
whatsapp