معرفی و روش کار پکیج اندازه‌ گیری SDI

شاخص SDI مخفف Silt Density Index است که نشان دهنده پتانسیل ته نشینی (Fouling) آب است. اندازه‌گیری و تحلیل این شاخص در سیستم‌های تصفیه آب اسمز معکوس (RO) جهت پیشگیری از تشکیل فولینگ روی ممبران ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

اساس کار دستگاه SDI متر، عبور آب از فیلتری به ضخامت 0.45 میکرون در فشار 30 psi و پیش بینی پتانسیل ته نشینی (Fouling) آب با توجه به گرفتگی این فیلتر در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً 15 دقیقه) می‌باشد.

 

SDI-Meter-Diagram

 

 

مراحل انجام تست SDI

 

1- مونتاژ دستگاه مطابق دستورالعمل

2- اتصال دستگاه به نقطه نمونه گیری

3- حصول اطمینان از آب بندی و عدم نشتی

4- باز کردن شیر خروجی در نقطه نمونه گیری به مدت 10 دقیقه

5- بستن شیر، اتصال دستگاه SDI متر به خط و باز کردن شیرها و شستشو به مدت 60 ثانیه

6- بستن شیر SDI متر و قرار دادن فیلتر 0/45 میکرون و اتصال مجدد دستگاه در جای خود

7- باز کردن شیر و تنظیم فشار روی 30 psi (معادل 2.1 bar) و بستن مجدد شیر

8- تعویض کاغذ فیلتر و قرار دادن فیلتر جدید

9- باز کردن شیر و اندازه‌گیری زمان برای پر شدن 500 cc آب در استوانه مدرج (Ti)

10- گذشت زمان 15 دقیقه و اندازه‌گیری مجدد زمان برای پر شدن 500 cc آب در استوانه مدرج (Tf)

11- محاسبه SDI از روی فرمول یا تخمین با استفاده از جدول

 


نظرات

CAPTCHA reload_32
whatsapp