فیلتر محصولات

اسکیمر

تعداد

  اسکیمر

   اسکیمر، وسیله ای است که مانند صافی عمل کرده و با گرفتن مو، برگ و آشغال در خود، اجازه ورود آنها به سیستم مدار تصفیه استخر را نمی دهد. مزیت دیگر اسکیمرها، ایجاد خلاً در خط مکش پمپ استخر است. علاوه بر این، استفاده از اسکیمرها در استخر، باعث کاهش بار فیلتر و بهبود عملکرد کلی سیستم می شود.  

   عملکرد اسکیمر به این صورت است که سرریز شناور با روشن شدن پمپ در وضعیت مایل قرار گرفته و امکان ورود آب و آشغال به داخل اسکیمر را می دهد. با خاموش شدن پمپ، این سرریز به طور خودکار به وضعیت قائم باز گشته و از بازگشت آشغال به داخل استخر جلوگیری می کند.

   

   اسکیمر استخر

   

   

  whatsapp